AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES

En conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d'Abril de 2016 ("RGPD") i la seva normativa de desenvolupament, INICIATIVES GISO SL, (Apartaments Gibert) informa a tots els usuaris de la Web: www.apartamentsgibert.com (d'ara endavant "la Web") pel que fa el tractament de les seves dades personals, les facilitades durant l'accés i us de la Web i en la seva relació quotidiana amb els Apartaments Gibert (d'aquí endavant l'Establiment).

Responsabilitat

INICIATIVES GISO S.L. no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l'ús il·legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella

Protecció de dades 

 • FINALITATS: Enviament de publicacions, de correus informatius i d’informació del servei.
 • LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’usuari en rebre aquesta informació
 • DESTINATARIS: Clients i usuaris interessats en el servei ofert per INICIATIVES GISO S.L. Les dades estan allotjades a la base de dades de gestió dels apartaments i a la base de dades del serveis de màrqueting per correu electrònic Mailchimp, Sendinblue i Whatsapp.
 • CONSERVACIÓ: Es mantindran a la base de dades indefinidament o fins a notificació de retirada de dades.
 • DRETS: Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment mitjançant un escrit dirigit al Responsable indicant el tractament concret i el dret que vol exercir. En cas de divergències amb l'empresa, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Amb caràcter general amb quina FINALITAT tractarem les seves dades personals?

 

 • Atendre la sol·licitud d'informació requerida, per mitjà dels apartats destinats al contacte o la consulta a propòsit dels diferents serveis oferts a l'Establiment, i al lloc web.
 • Remetre el Newsletter de l'Establiment per a informar sobre activitats, ofertes, promocions i altre informació que creguem pugui ser del seu interès.
 • Possibilitar la gestió, de la seva reserva online a l'Establiment.
 • Facilitar el tràmit de reserva, a futurs processos de contractació.
 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats a l'Establiment.
 • Gestionar la relació de negocis amb clients i/o proveïdors.

 

Quina és la LEGITIMACIÓ per al tractament de les seves dades?

 

 • Per atendre la sol·licitud d'informació requerida a través de l'apartat "Contacte" de la Web: El consentiment manifestat a partir del requeriment enviat.
 • Per la reemissió de Newsletter de l'Establiment: El seu consentiment / art. 21.1 LSSI, en cas de comunicacions electròniques.
 • Facilitar el tràmit de reserva en futurs processos de contractació: Un interès legítim de l'Establiment per la millora de la gestió de procediments de reserva.
 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats a l'Establiment: l'execució del contracte.
 • Per la gestió de les reserves online, l'execució del contracte.
 • Possibilitar la gestió de la relació de negocis amb clients i/o proveïdors, l'execució del contracte.

 

A quins DESTINATARIS és comunicaran les seves dades?

 

Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers.

 

Quan de temps CONSERVAREM les seves dades?

 

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que resultin necessaris, per a cada una de les finalitats a les que es destinen les dades. En tot cas, durant el termini establert legalment.

 

En cas d'informació relativa a la prestació de serveis, durant el termini necessari per a donar resposta i portar a terme el corresponent seguiment intern de les suggerència o consulta comunicada. Respecte a la reemissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

 

L'interessat pot exercir els següents drets:

 •    Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
 •    Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 •    Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 •    Dret a oposar-se al tractament.
 •    Dret a la portabilitat de les dades.
 •    Dret a retirar el consentiment prestat.


Quins son els seus DRETS quan ens facilita les seves dades?

 

Durant el temps que l'Establiment tracti les seves dades personals, vostè te dret a sol·licitar:

ACCÉS. - L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan o no tractant les dades que li afectin, així com informació detallada pel que fa a determinats aspectes del tractament que s'estigui portant a terme.

RECTIFICACIÓ. - L'interessat tindrà dret a rectificar les dades personals inexactes que el concerneixin o a completar aquells que estiguin incomplets.

SUPRESSIÓ. - L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals,  en tot cas la supressió estarà subjecta als límits establerts a la norma reguladora.

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT. - L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal

OPOSICIÓ AL TRACTAMENT. - En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Establiment deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES. - Es a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que el concerneixin, que hagi facilitat a un responsable de tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant una sol·licitud escrita i firmada dirigida a INICIATIVES GISO SL. (Apartaments Gibert), Carrer Josep Mercader núm. 1, - 17252 Sant Antoni de Calonge - Girona o a través de la direcció de correu electrònic: gibert@apartamentsgibert.com , on també podrà sol·licitar més informació sobre els tractaments portats a terme per l'Establiment.

On obtenim les seves dades?

Les seves dades ens les ha facilitat vostè, la seva empresa o tercers tals com agencies de viatges, centrals de reserves, etc... A més a més dels generats per la prestació de serveis contractats.

Que passa si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com les demés dades de contacte i qualsevol altres que puguin ser exigides per la normativa aplicable, es obligatori declarar-los i la negativa a facilitar-les podria suposar l'impossibilitat d'accedir al servei. La resta de dades que es sol·liciten són voluntàries, cosa que farà que el fet no facilitar-les no impedirà la relació contractual amb l'Establiment.

Tutela de les autoritats de control.

En cas de que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades presentat la corresponent reclamació a www.agpd.es, carrer Jorgue Juan nº6, 28001 Madrid.

Mesures de Seguretat.

L'Establiment ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la perdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a l'Establiment. No obstant, l'usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.